Административен акт.


Административното право е съвкупност от правни норми, които уреждат обществените отношения в сферата на държавно управление. Административното право обхваща дейността на органите на изпълнителната власт – администрацията...
 

Административна принуда. Принудителни административни мерки.


Курсовата работа включва разглеждането на административната принуда, административното наказание и принудителните административни мерки. Съдържа конкретни примери...
 

Кадастрална основа


По темата "Кадастрална основа" е засегнато всичко от началото до сега за Кадастър и Имотен регистър....
 

Държавният служител като институция


Административната дейност всеки ден посреща задачи и искания, на които трябва да отговори и по възможност да удовлетвори. административните органи имат трайни, стабилно установени правомощия, чрез реализирането на които те осъществяват предназначението...
 

Административнонаказателна отговорност


Юридическата отговорност е специфична система от правоотношения, произтичащи обикновено от наличието на състав на правонарушение, със субекти от една страна, по принцип, субект на правото, овластен от позитивното право да...
 

Недействителност на административните актове


Терминът "административен акт" са появява през 1911г., първоначално като научен доктринален термин, а след това се пренася в законодателството, като понастоящем той е законов термин...
 

Условия за редовно действие на административните актове


Административният акт, наричан още акт на държавно управление, е съществен елемент на правните явления в сферата на изпълнителната дейност. Най-често по предписание на правната норма тъкмо административният акт е онзи юридически факт...
 

Държавна служба. Понятие. Статут на държавните служители


Понятието “държавна служба” е комплексен правен институт. То не е само на административното право, но и на други правни отрасли. Най-пряко отношение към него има административното право...
 

Юридически лица с нестопанска цел


Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) са правни субекти, които се създават по ред, определен в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), за да развиват своята основна дейност в онези сфери на социален живот, в които не се създават...
 

Строеж на закона. Разработка на материята, подлежаща на правно регулиране


Този процес обхваща две фази – фаза на предварителна подготовка на разработване на проекти за нормативни актове и фаза на същинско съставяне на проекти за нормативни актове...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Административно право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент