Недействителност на административните актове


Административният акт трябва да е издаден по ред, предвиден в закона за административното производство. Ако не са спазени някои от тези изисквания, актът е недействителен във форма на нищожност или унищожаемост...
 

Ограничаване правата на гражданите


Възникване и развитие на основните права на човека и гражданина. Правата на човека са универсални морални права с фундаментален характер, които принадлежат на всяко лице и определят взаимоотношенията му с държавата...
 

Държавна служба. Понятие. Статут на държавния служител.


Поначало понятието "държавна служба" се използва в административното право, където то се свързва с държавното управление и държавната администрация, т.е. с функциите на изпълнителната власт...
 

Административни наказания. Понятие и видове. Налагане на административното наказание


Понятие за административно наказание и административно-наказателна отговорност. Административно-наказателно отговорни лица. Административно-наказващи органи. Видове административни наказания. Определяне и индивидуализиране на наказанията...
 

Държавна служба. Понятие. Статут на държавните служители


Понятието “държавна служба” е комплексен правен институт. То не е само на административното право, но и на други правни отрасли. Най-пряко отношение към него има административното право...
 

Юридически лица с нестопанска цел


Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) са правни субекти, които се създават по ред, определен в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), за да развиват своята основна дейност в онези сфери на социален живот, в които не се създават...
 

Административни нарушения и наказания


Административното наказание е един от видовете административна принуда. То се налага за извършено административно нарушение, то именно е санкцията, репресията на държавата по отношение на извършителя на административното нарушение...
 

Административно наказание


Курсова работа по администратовно право на тема : Административно наказание. Може да се използва от студенти от 2 или друг курс изучаващи дисциплината в ЮЗУ....
 

Представителство и упълномощяване


Представителството е правно явление, при което един правен субект – представляваният - е обвързан от правомерни правни действия на друго лице, което извършва тези действия от името на представлявания...
 

Недействителност на административните актове


Понятие. Видове. Критерии за разграничаване на нищожните от унищожаемите актове. Недействителността на административните актове като важен елемент за осигуряване на регулиращото въздействие върху обществените отношения в сферата на изпълнителната...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Административно право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Благоевград
Югозападен университет "Неофит Р ...
Право
Административно право
Курсови работи
за Студенти
Ограничаване на резултатите